Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things

Vår teknologi skal bidra til at norske og internasjonale bedrifter får styrket sin konkurransekraft i lys av et økende krav til effektivisering og redusert forbruk, og at de er bedre forberedt på fremtidige teknologiske og industrielle utfordringer som ligger i begrepene Industri 4.0 og IoT (Internet of Things).

I Nordigi har vi en bedriftskultur hvor vi til en hver tid skal følge norsk lovverk. Vi har bl.a. klare retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Disse retningslinjene skal hjelpe oss i å ta ansvar og gjøre de riktige valgene, slik at vi unngår å bli involvert i korrupsjon eller annet lovbrudd, medvirkning til krenkelser av menneskerettigheter og å utvikle interne dårlige arbeidsforhold. Vi har derfor en sunn kritisk holdning overfor ytre faktorer som ulike produkt- og tjenestevalg til eksterne forhold som samarbeidspartnere, leverandører, kunder, etc. Aner vi brudd på norsk lov og/eller våre etiske holdninger vil det være et klart tegn på at eventuelle innkjøp eller avtaler bør avbrytes, og at forholdet eventuelt bør rapporteres til myndighetene som et ledd i vårt overordnende samfunnsansvar. På samme måte vil interne brudd på retningslinjer i bedriften håndteres. Ved tvil på alvorlighetsgraden skal ekstern hjelp tilkalles, slik at fundamentet for eventuelle beslutninger blir i best mulig omfang godt og rettferdig dokumentert.

Våre retningslinjer skal dessuten ivareta brukere og kunder av våre produkter og tjenester, slik at muligheten for uheldige skadevirkninger er eliminert. Vi skal være en positiv samfunnsaktør og ha et klart ansvar for vårt lokalsamfunn. I vår bedriftskultur er et av fokusområdene at vi vil tilgodese miljøhensyn i størst mulig omfang. Det vil si at vi har miljøbevissthet rundt små daglige avgjørelser til større strategiske bedriftsbeslutninger. Dette vil forhåpentligvis medføre at det vi etterlater oss er bedre for miljøet enn det vi overtok.

Vår teknologi omfavner et stort mangfold av bruksmuligheter, men vi ønsker at teknologien skal brukes samfunnsnyttig. Dette kan eksemplifiseres gjennom nyttige teknologitiltak angående e-helse. Innenfor produksjon og forsyningskjeden vil våre produkter og tjenester bidra til mindre forbruk, mer effektivisering som fører til mer lønnsomhet. Dette vil i sum medvirke til et mer bærekraftig og fremtidsrettet samfunn som vil gagne miljøet i form av mindre forbruk. Mer effektiv voksende grønn produksjon som vil gi mer samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Bedre utnyttelse av menneskelige ressurser som igjen vil påvirke til økt produktivitet og trivsel.

For oss handler god forretningsskikk og gode arbeidsforhold om kontinuitet i evaluering av egen adferd og bedriftskultur. På den måten vil vi være oppdatert på samfunnsutviklingen og de ulike forpliktelser vi som en lønnsom og bærekraftig virksomhet til en hver tid skal ha overfor storsamfunnet.