Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things

Det finnes i dag mange ulike forsøk på definisjon av IoT. Årsaken til at det er mange definisjoner skyldes som oftest hvilket perspektiv og kontekst IoT er blitt definert ut i fra.
Eksempelvis:

 • Applikasjonsperspektiv
 • Teknologiskperspektiv
 • Bransjekontekst
 • Ut fra forbrukerfordeler
 • etc.

De fleste IoT-definisjoner vektlegger 7 ulike karakteristikker.

Her er noen av de elementene IoT- definisjonene stort sett har til felles.

 • Nettverk/Tilkobling
  Uavhengig av kilden til definisjonen av IoT nevnes som oftest et nettverk av enheter, sensorer eller objekter, og ut i fra et tilkoblingsperspektiv nevnes også viktigheten av automatiseringsmuligheter i ulike IoT ”område”. Det er derfor ganske klart at en grad av nettverk og tilkobling må være til stede i en hvilken som helst anstendig IoT-definisjon. Vedrørende nettverk kan det bemerkes at det forkommer diskusjoner om IoT skal gjelde for "bare" internett eller også andre nettverk.


 • ”Tingene”
  Enheter, fysiske objekter, sensorer, apparater, endepunkter, ”den fysiske verden”, listen er lang. De er alle vilkår for å beskrive hva som åpenbart er en viktig del av et nettverk av ”ting”. Noen legger også til ord som smart eller intelligent til enhetene. Litt mer nøyaktig er det riktig å si at det er ”ting” som inneholder teknologi som gir dem en ekstra evne til "å gjøre noe", for eksempel å måle temperatur eller fuktighetsnivå, ta opp posisjonsdata, registrere lyd, sense bevegelse eller fange annen form for handling og kontekst, som kan bli registrert og omgjort til data.


 • Data
  Datainformasjon er en del av den intelligente oppfatningen av IoT, og man nærmer seg essensen av IoT. Derfor bør man ikke definere IoT ved og bare beskrive alle egenskapene ("hva det er") til IoT, man må også se på formålet - "hvorfor". Data informasjon er en avgjørende del av IoT ”ligningen”.

  ”Det finnes ingen IoT uten (”big”) data, men bare datainformasjon er heller ikke nok…”

 • Kommunikasjon
  Datainformasjon som sådan kan ha en verdi, men det gis liten betydning med mindre informasjonen brukes til et formål og det blir til mening, innsikt, intelligens eller fører til en handling. For å forklare dette nærmere kan nevnes DIKW-modellen (fra data til informasjon til kunnskap til visdom og handling). Med andre ord de dataene, som er samlet inn fra ulike IoT-enheter, må kommuniseres og omgjøres til brukbar informasjon, kunnskap, innsikt, visdom som eventuelt kan utløses i handling.


 • Intelligens og handling
  Det er ikke nødvendigvis riktig at de fleste definisjoner av dataintelligens bare er tilskrevet nettverk og/eller enhetene. Den virkelige smarte bruken, intelligensen og handlingen av dataene sitter i selve analysen og utfordringene som resultatet av analysen løser, enten det er å skape konkurransefordeler, automatisere eller og å forbedre prosesser. Det finnes som sagt ingen IoT uten (”big”) data, og uansett hvilke handlinger IoT-systemet skal takle eller løse, så finnes det heller ingen nyttig IoT-datadistribusjon uten å prøve å forstå; dataanalyse, kunstig intelligens (AI), kognitiv databehandling osv.


 • Automasjon
  Det er stort sett alltid en grad av automatisering involvert, uansett omfanget av IoT prosjektet. Med påfølgende kostnader og fordeler handler faktisk de fleste IoT-applikasjoner om automatisering. Industriell automatisering, automatisering av forretningsprosesser eller automatisk oppdatering av programvare spiller en viktig rolle avhengig av konteksten. Eksempelvis vil autonome kjøretøy vedlikeholdes og oppgraderes gjennom automatisering og programvare, drevet av data som er matet av sensorer og tilkoblede enheter.

 • Økosystem
  Den samfunnsmessige betydningen og samhørighet er det noen som savner i svarene på spørsmålene om hva IoT er. Mange blir fort for teknologibeskrivende og fokusert i sine svar og ser ikke nok på formålene og de intelligente resultatene og endringen IoT kan føre til.
  Noen vil si at IoT ikke bare handler om IoT, men man er nødt til å se det gjennom et IoT- økosystemperspektiv og at det handler mer om IoE (Internet of Everything).
  Det kan derfor være litt forvirrende når noen kun tilegner betydningen av IoT til enheter knyttet til ”personlige” apper, fordi IoT er mye mer, og mange av appene er faktisk langt unna den opprinnelige betydningen av IoT.


Her er noen av årsakene til at definisjonsarbeidet av IoT er i en evolusjon på flere måter.

 • Noen bransjeorganer oppdaterer sine IoT definisjoner og beskrivelser i felt som fortsatt mangler standardisering.

 • Markeder utvikler seg og endrer syn og definisjoner på IoT, fordi påvirkningsgraden av ulike markedsanalytikere eller selskaper som er svært aktive i ”IoT-rommet” er svært gjeldene.

 • Det er et skifte i måten man tenker IoT. Noen definerer ”ting” basert på hva de er og hva de ikke er. Noen kan definere ”ting” ved å fokusere på egenskapene, mens de fleste glemmer de viktigste spørsmålene å svare på angående en IoT definisjon som burde være: hvorfor og hvordan?

 • Noen ser mindre på "ting" og teknologier for IoT og mer på den bredere virkeligheten og sammenhengen av hvor ”ting” som er til stede skal passe. De mange bruksområdene og et fokus på utfallet (tjenester) vil bli mer avgjørende.

Her er eksempel på noen av dagens ulike forsøk på en kortfattet definisjon av IoT.

 • IoT er den sammenkoblede sfæren av fysiske enheter tilkoblet Internett og andre nettverk gjennom unike identifiserbare IP-adresser, hvor data samles og kommuniseres gjennom sensorer, elektronikk og programvare.

 • IoT er nettverk av fysiske enheter som inneholder innebygd teknologi for å kommunisere og fornemme eller interagere om sine interne tilstander eller det ytre miljø.

 • Ut i fra et samfunns-, industrielt, forretningsmessig og / eller menneskelig formål i tankene kan IoT beskrives som en rekke applikasjoner, protokoller, standarder, arkitekturer og datainnsamlings- og analyseteknologier, hvor enheter er utstyrt med sensorer, spesifikt utformet programvare og / eller andre digitale og elektroniske systemer, som er koblet til internett og / eller andre nettverk via unike IP-adresser.

 • Data erverves, analyseres og kombineres til informasjon og fordeler i verdikjeder. I IoT ligger det måter som gjør det mulig å utnytte kilder og ulike typer av data til helt nye forretningsmodeller og samfunnsmessige forbedringer gjennom å gi bedre innsikt, forme engasjement og endre levesett.

 • IoT er et paraplybegrep som skiller mellom Consumer Internet of Things (CIoT) og Industrial Internet of Things (IIoT). IoT er en del av IoE (Internet of Everything) – hvor alt sammen er i et stort, distribuert verdens (”online”) nettverk. Det er en overlapp mellom CIoT og IIoT, og de dekker derfor mange bruksområder.

Ønsker du å lese mer grunnleggende om definisjonsarbeidet vedrørende IoT anbefagler vi fra IEEE sine nettsider:
Teknologiske og sosiale aspekter knyttet til IoT. Mot en definisjon av IoT - IEEE – PDF.